Ekorodzice

Regulamin użytkowników wortalu Ekorodzice.pl

2010.02.22, 08:20

Regulamin serwisu EkoRodzice.pl

§ 1 [Przedmiot regulaminu]  
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu internetowego EkoRodzice.pl znajdującego się pod adresem www.ekorodzice.pl.

§ 2 [Słowniczek]
1. Administrator – IDHOST.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
2. Blog – dziennik internetowy, prowadzony przez Użytkownika Serwisu, stanowiący rodzaj Usługi społecznościowej.
3. Login – prywatna, przypisana danemu Użytkownikowi nazwa, wskazana przez niego w trakcie rejestracji Profilu.
4. Profil – przypisane Użytkownikowi miejsce w Serwisie, dzięki któremu wprowadza on treści, w tym multimedia, a także zarządza nimi, współtworząc tym samym zawartość Serwisu.
5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
6. Serwis – portal informacyjno-społecznościowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.ekorodzice.pl, umożliwiający Użytkownikom poszukiwanie informacji, nawiązywanie kontaktów, publikowanie treści, w tym multimediów oraz sprzedaż i zamianę ruchomości.
7. Usługi – w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
a. Usługi informacyjne – usługi zapewniające osobom odwiedzającym Serwis (w tym Użytkownikom) dostęp za pośrednictwem stron internetowych do materiałów w formie tekstowej, graficznej oraz multimedialnej o tematyce związanej z macierzyństwem oraz szeroko rozumianym ekologicznym stylem życia, w tym usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z serwisu za pośrednictwem kanału RSS.
b. Usługi społecznościowe – usługi zapewniające Użytkownikom Serwisu możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, m.in. poprzez wymianę informacji, poglądów czy komentarzy (blog, forum), a także poprzez udostępnianie przez nich treści, w tym multimediów, z zastrzeżeniem poszanowania praw i dóbr osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
c. Usługi pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości – usługi zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży i zamiany określonych ruchomości za pośrednictwem udostępnionej w tym celu aplikacji internetowej.
d. Usługi reklamowe – usługi zapewniające wszystkim zainteresowanym podmiotom umieszczanie oraz emisję na łamach Serwisu produktów reklamowych.
8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez rejestrację w Serwisie i co za tym idzie akceptację Regulaminu, uzyskała pełen dostęp do funkcji i usług oferowanych przez Serwis.

§ 3 [Wymagania techniczne]
1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (email).
2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług]
1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana    w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług społecznościowych podlega przepisom paragrafów poniższych.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości oraz Usług reklamowych określają odrębne przepisy.

§ 5 [Rejestracja w Serwisie – zawarcie umowy o świadczenie Usług społecznościowych]
1. Osoby zainteresowane zawierają na czas nieokreślony umowę o świadczenie Usług społecznościowych, a także uzyskują status Użytkownika z chwilą zakończenia, za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.ekorodzice.pl/register, darmowej i dobrowolnej rejestracji w Serwisie, której wynikiem jest także utworzenie Profilu Użytkownika.
2. Warunkiem koniecznym do ukończenia rejestracji jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu Serwisu, do którego treści Administrator w każdym momencie zapewnia dostęp każdemu zainteresowanemu podmiotowi oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dla celów właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3. Z chwilą pomyślnej rejestracji Użytkownik zyskuje pełny dostęp do treści Serwisu oraz staje się stroną umów o świadczenie usług wskazanych w ust. 1  oferowanych przez Serwis i tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu, a także wyraża zgodę na to, że w ramach Serwisu umieszczane będą przez Administratora bądź podmioty przez niego upoważnione reklamy oraz materiały promocyjne.

§ 6 [Regulamin świadczenia Usług pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości]
Regulamin świadczenia Usług pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7 [Regulamin Bloga]
1. W ramach prowadzenia Bloga Użytkownik wprowadza do Serwisu w formie, tzw. wpisu, treści stanowiące wyraz jego własnych poglądów czy opinii nieweryfikowanych przez Administratora, które następnie mogą być komentowane przez osoby odwiedzające Serwis, w tym przez innych Użytkowników.
2. Z tytułu umieszczenia wpisów Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się z faktem, że Administrator jest uprawniony w każdym czasie i bez uprzedzenia do usunięcia komentarzy znajdujących się pod każdym wpisem.
4. Użytkownik nie może bez zgody Administratora umieszczać na swoim Blogu treści reklamowych ani w żaden sposób promować określonych podmiotów, towarów czy usług.
5. Użytkownik prowadzący Blog udziela Administratorowi na czas nieoznaczony, bez ograniczeń przestrzennych czy ilościowych, licencji uprawniającej Administratora do:
a. utrwalania i zwielokrotniania w technice drukarskiej (papier), elektronicznej, optycznej, cyfrowej, reprograficznej, przez zapis magnetyczny, jak i technice łączącej w sobie elementy poszczególnych technik wskazanych powyżej treści zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu;
b. rozpowszechniania zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści w całości lub w części, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu ich kopii, udostępnianie, w tym przesyłanie i przechowywanie, w ramach sieci multimedialnych, w szczególności typu Internet i Intranet, online, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c. wykorzystywania zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści, w tym ich fragmentów, w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych;
d. udzielania dalszych licencji do korzystania z zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści;
e. dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści, w tym ich skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi co najmniej w takim zakresie, w jakim na mocy Regulaminu, nabywa prawa do korzystania i rozporządzania ww. materiałami.
6. Rozwiązanie łączącej Administratora z Użytkownikiem prowadzącym Blog  umowy o świadczenie Usługi społecznościowych, nie powoduje wygaśnięcia wyżej opisanej licencji udzielonej Administratorowi.
7. Użytkownik prowadzący Blog może wypowiedzieć wyżej opisaną licencję w formie pisemnego oświadczenia, a okres wypowiedzenia określają przepisy ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z tym zastrzeżeniem, że okres wypowiedzenia nie upłynie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia umowy o świadczenie Usług społecznościowych.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Bloga, w tym czasowego blokowania dostępu do jego treści, jeżeli poweźmie podejrzenie bądź zostanie mu zgłoszony przez osobę trzecią zarzut naruszenia czyichkolwiek praw bądź dóbr osobistych, a także gdy organ władzy publicznej zgłosi się w ramach swoich uprawnień z takim żądaniem do niego.
9. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści Bloga w przypadku naruszenie przez Użytkownika go prowadzącego praw bądź dóbr osobistych osób trzecich lub w przypadku także gdy organ władzy publicznej zgłosi się w ramach swoich uprawnień z takim żądaniem do niego.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności związanej z utraceniem bądź usunięciem treści Bloga i tym samym to po stronie Użytkownika istnieje obowiązek archiwizacji treści Bloga.

§ 8 [Obowiązki Użytkowników]
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych.
2. Użytkownik zobowiązany  jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a także szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
3. Użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu treści, w szczególności treści umieszczane na Blogu.

§ 9 [Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie pod rygorem ich nieuwzględnienia, osobiście bądź listem poleconym na adres Administratora wskazany w niniejszym regulaminie.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, Login w Serwisie, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.
3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, tj. od dnia dostarczenia zgłoszenia osobiście bądź od dnia otrzymania listu poleconego zawierającego takie zgłoszenie.

§ 10 [Odpowiedzialność Administratora]
1. Administrator nie gwarantuje, a co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność czy rzetelność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań osobom odwiedzających Serwis, w tym Użytkownikom.
2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osób odwiedzających Serwis, w tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez osoby odwiedzające Serwis, w tym Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na podstawie tych informacji decyzji.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam zamieszczanych w Serwisie w ramach świadczenia przez niego Usług reklamowych.
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za korzystanie z Serwisu przez osoby odwiedzające go, w tym Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniem niniejszego Regulaminu.

§ 11 [Ochrona praw własności intelektualnej]
1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904) i jako takie korzysta z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie utwory, znaki towarowe oraz inne elementy, takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia.
3. Utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są udostępniane w Serwisie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na podstawie stosownych umów, w tym umów licencyjnych.
4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Serwisu, a także ich wybór oraz układ są zastrzeżone, a korzystanie z nich nie oznacza nabycia przez osoby odwiedzające Serwis, w tym przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów czy baz danych.
5. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
6. Użytkownicy Serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego udostępnienia w ramach Serwisu utworów, co do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą.
7.  Użytkownicy udostępniający w ramach Serwisu treści, co do których przysługują im prawa autorskie jako twórcom, udzielają Administratorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez osoby odwiedzające Serwis, w tym pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

§ 12 [Ochrona danych osobowych]
1. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:
- nicka
- adresu email
2. Administrator jest równocześnie administratorem zbioru danych osobowych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

§ 13 [Polityka prywatności]
1.Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.ekorodzice.pl. Zanim skorzystasz ze strony w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie ze strony oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez  www.ekorodzice.pl i wynikających z Polityki.

Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki, nie możesz korzystać ze strony. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Idhost spółka zo.o. z siedziba w Opolu

Strona – portal internetowy dostępny pod adresem www.ekorodzice.pl

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Dane osobowe:

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy zapisów do newslettera i wysyłki informacji handlowych dostępnych na Stronie. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji czynności do których zostały przekazane.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest – Idhost spółka z o.o. z siedzibą w Opolu


3. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na ich przekazanie za pomocą formularzy. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie newsletter, informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Ekorodzice.pl. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.ekorodzice.pl Informacje komercyjne filtrowane są tak, aby użytkownik www.ekorodzice.pl nigdy nie otrzymał informacji, która nie byłaby dla niego potencjalnie interesująca. Ograniczamy ich objętość i wysyłamy je sporadycznie, maksymalnie 12 razy do roku.


4. Użytkownicy, którzy zapisali się do subskrypcji, mogą w każdej chwili z niej zrezygnować lub zmienić jej ustawienia. Rezygnacja odbywa się poprzez wysłanie maila o treści rezygnacja z konta na adres biuro@ekorodzice.pl.


5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.


6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

§  prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

§  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

§  prawo do przenoszenia danych,

§  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

§  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora


9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1) Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się numerem NIP 676-247-57-33, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, osoba udostępniająca zasoby Serwisu na rzecz osób go odwiedzających, w tym Użytkowników.

2) Ekorodzice.pl z siedzibą w Krakowie os. Dywizjonu 303 NIP 6782929350


Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4. Administrator na stronie wykorzystuje kilka rodzajów ciasteczek:

- Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;

- Statystyczne – służące do celów statystycznych;

- Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.


5.Serwisy obce, embledowane na stronie, mogą także używać plików cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

• w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)


Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:


• Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.


LSO to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.


Podkreślamy, że używamy tej technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie


• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.


W poniższym dodatku do przeglądarki użytkownik może dokonać wypisania się i zablokowania zbierania danych przez Google Analitics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Wyłączenie Odpowiedzialności

1. Ekorodzice.pl został stworzony, by pomagać czytelnikom uzyskać informacje o aktualnej ofercie dotyczącej dzieci w ich mieście. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co jest zawarte w portalu. Porady, recenzje, artykuły itp. powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.


2. Opinie wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią redakcji portalu.


3. Ekorodzice.pl  oraz redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany terminów lub odwołania imprez przez organizatorów;


4. Nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy firm i instytucji. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.


5. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronie Ekorodzice.pl linki do innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu - do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.


Wszelkie treści zawarte w portalu

Wszelakie kopiowanie tekstów, zdjęć i grafik jak i wszelkich innych materiałów - zabronione bez zgody redakcji portalu.


Kontakt

Z administratorem możesz skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej:  biuro@ekorodzice.pl


§ 14 [Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Społecznościowych]
1. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie Usług społecznościowych poprzez zlikwidowanie swojego profilu.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług społecznościowych poprzez zlikwidowanie konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie Usług społecznościowych zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Serwisu.

§ 15 [Postanowienia końcowe]
1. Treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz Polityki prywatności. W takim przypadku zmieniony Regulamin/ Polityka prywatności obowiązuje Użytkownika, jeśli w terminie 14. dni od jego ogłoszenia nie zlikwiduje swojego Profilu.
3. Użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną na adres email wskazany podczas rejestracji o każdej zmianie Regulaminu oraz Polityce prywatności.
4. Zaktualizowany regulamin oraz polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.Najlepsze prezenty świąteczne
zrobione własnoręcznie np. techniką decoupage
praktyczne, takie które przydadzą się w domu, a nie będą tylko ozdobą
dobra książka - ma szanse trafić w gust każdego
karta podarunkowa
inne