Ekorodzice

zaloguj się »
pamiętaj
Rejestracja - krok 1 z 3
Pobierz dane z Facebook'a


Nick:


Nie podano Nicka
Twoja nazwa w serwisie. Użyj tylko małych liter, maksymalnie 15 znaków bez polskich liter i spacji.


E-mail:


Nie podano adresu email
Twój adres email będący jednocześnie Twoim loginem do serwisu. Inni użytkownicy nie będą go widzieć. Na ten adres zostanie wysłany link aktywacyjny.


Hasło:


Hasło musi zawierać przynajmniej 6 znaków
Hasło może się składać z dowolnie wybranych znaków (minimum 6). koniecznie wpisz hasło w kolejnym polu, aby wyeliminować możliwe błędy.


Powtórz hasło:Twoje imię:


Twoje imię nie będzie publikowane w na stronach portalu. Jego podanie jest wymagane z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników portalu.


Twoje Nazwisko:


Twoje nazwisko nie będzie publikowane w na stronach portalu. Jego podanie jest wymagane z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników portalu.


Data urodzenia:
Płeć:
kobieta
mężczyzna
Te dane nie będą publikowane na stronach portalu. Będą one wykorzystywane jedynie przez administrację portalu w celach statystycznych.

Miejscowość:
Wyświetlaj innym użytkownikom

Województwo:
Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji o nowościach w portalu, odznacz tę opcję.

Kod z obrazka:

Nie podano kodu weryfikacyjnego
Kod obrazkowy

Regulamin:
Regulamin serwisu EkoRodzice.pl

§ 1 [Przedmiot regulaminu]  
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu internetowego EkoRodzice.pl znajdującego się pod adresem www.ekorodzice.pl.

§ 2 [Słowniczek]
1. Administrator – Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się numerem NIP 676-247-57-33, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, osoba udostępniająca zasoby Serwisu na rzecz osób go odwiedzających, w tym Użytkowników.
2. Blog – dziennik internetowy, prowadzony przez Użytkownika Serwisu, stanowiący rodzaj Usługi społecznościowej.
3. Login – prywatna, przypisana danemu Użytkownikowi nazwa, wskazana przez niego w trakcie rejestracji Profilu.
4. Profil – przypisane Użytkownikowi miejsce w Serwisie, dzięki któremu wprowadza on treści, w tym multimedia, a także zarządza nimi, współtworząc tym samym zawartość Serwisu.
5. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
6. Serwis – portal informacyjno-społecznościowy, znajdujący się pod adresem internetowym www.ekorodzice.pl, umożliwiający Użytkownikom poszukiwanie informacji, nawiązywanie kontaktów, publikowanie treści, w tym multimediów oraz sprzedaż i zamianę ruchomości.
7. Usługi – w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które dzielą się na:
a. Usługi informacyjne – usługi zapewniające osobom odwiedzającym Serwis (w tym Użytkownikom) dostęp za pośrednictwem stron internetowych do materiałów w formie tekstowej, graficznej oraz multimedialnej o tematyce związanej z macierzyństwem oraz szeroko rozumianym ekologicznym stylem życia, w tym usługi umożliwiające pobieranie fragmentów treści pochodzących z serwisu za pośrednictwem kanału RSS.
b. Usługi społecznościowe – usługi zapewniające Użytkownikom Serwisu możliwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów z innymi Użytkownikami Serwisu, m.in. poprzez wymianę informacji, poglądów czy komentarzy (blog, forum), a także poprzez udostępnianie przez nich treści, w tym multimediów, z zastrzeżeniem poszanowania praw i dóbr osób trzecich oraz dobrych obyczajów.
c. Usługi pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości – usługi zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży i zamiany określonych ruchomości za pośrednictwem udostępnionej w tym celu aplikacji internetowej.
d. Usługi reklamowe – usługi zapewniające wszystkim zainteresowanym podmiotom umieszczanie oraz emisję na łamach Serwisu produktów reklamowych.
8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez rejestrację w Serwisie i co za tym idzie akceptację Regulaminu, uzyskała pełen dostęp do funkcji i usług oferowanych przez Serwis.

§ 3 [Wymagania techniczne]
1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka) oraz konta poczty elektronicznej (email).
2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4 [Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług]
1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana    w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług społecznościowych podlega przepisom paragrafów poniższych.
3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości oraz Usług reklamowych określają odrębne przepisy.

§ 5 [Rejestracja w Serwisie – zawarcie umowy o świadczenie Usług społecznościowych]
1. Osoby zainteresowane zawierają na czas nieokreślony umowę o świadczenie Usług społecznościowych, a także uzyskują status Użytkownika z chwilą zakończenia, za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem www.ekorodzice.pl/register, darmowej i dobrowolnej rejestracji w Serwisie, której wynikiem jest także utworzenie Profilu Użytkownika.
2. Warunkiem koniecznym do ukończenia rejestracji jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu Serwisu, do którego treści Administrator w każdym momencie zapewnia dostęp każdemu zainteresowanemu podmiotowi oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dla celów właściwego świadczenia usług drogą elektroniczną danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
3. Z chwilą pomyślnej rejestracji Użytkownik zyskuje pełny dostęp do treści Serwisu oraz staje się stroną umów o świadczenie usług wskazanych w ust. 1  oferowanych przez Serwis i tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu, a także wyraża zgodę na to, że w ramach Serwisu umieszczane będą przez Administratora bądź podmioty przez niego upoważnione reklamy oraz materiały promocyjne.

§ 6 [Regulamin świadczenia Usług pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości]
Regulamin świadczenia Usług pośrednictwa w sprzedaży i zamianie ruchomości stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 7 [Regulamin Bloga]
1. W ramach prowadzenia Bloga Użytkownik wprowadza do Serwisu w formie, tzw. wpisu, treści stanowiące wyraz jego własnych poglądów czy opinii nieweryfikowanych przez Administratora, które następnie mogą być komentowane przez osoby odwiedzające Serwis, w tym przez innych Użytkowników.
2. Z tytułu umieszczenia wpisów Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i godzi się z faktem, że Administrator jest uprawniony w każdym czasie i bez uprzedzenia do usunięcia komentarzy znajdujących się pod każdym wpisem.
4. Użytkownik nie może bez zgody Administratora umieszczać na swoim Blogu treści reklamowych ani w żaden sposób promować określonych podmiotów, towarów czy usług.
5. Użytkownik prowadzący Blog udziela Administratorowi na czas nieoznaczony, bez ograniczeń przestrzennych czy ilościowych, licencji uprawniającej Administratora do:
a. utrwalania i zwielokrotniania w technice drukarskiej (papier), elektronicznej, optycznej, cyfrowej, reprograficznej, przez zapis magnetyczny, jak i technice łączącej w sobie elementy poszczególnych technik wskazanych powyżej treści zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu;
b. rozpowszechniania zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści w całości lub w części, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu ich kopii, udostępnianie, w tym przesyłanie i przechowywanie, w ramach sieci multimedialnych, w szczególności typu Internet i Intranet, online, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
c. wykorzystywania zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści, w tym ich fragmentów, w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych;
d. udzielania dalszych licencji do korzystania z zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści;
e. dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań zamieszczonych przez Użytkownika na prowadzonym przez niego Blogu treści, w tym ich skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi co najmniej w takim zakresie, w jakim na mocy Regulaminu, nabywa prawa do korzystania i rozporządzania ww. materiałami.
6. Rozwiązanie łączącej Administratora z Użytkownikiem prowadzącym Blog  umowy o świadczenie Usługi społecznościowych, nie powoduje wygaśnięcia wyżej opisanej licencji udzielonej Administratorowi.
7. Użytkownik prowadzący Blog może wypowiedzieć wyżej opisaną licencję w formie pisemnego oświadczenia, a okres wypowiedzenia określają przepisy ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z tym zastrzeżeniem, że okres wypowiedzenia nie upłynie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia umowy o świadczenie Usług społecznościowych.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Bloga, w tym czasowego blokowania dostępu do jego treści, jeżeli poweźmie podejrzenie bądź zostanie mu zgłoszony przez osobę trzecią zarzut naruszenia czyichkolwiek praw bądź dóbr osobistych, a także gdy organ władzy publicznej zgłosi się w ramach swoich uprawnień z takim żądaniem do niego.
9. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści Bloga w przypadku naruszenie przez Użytkownika go prowadzącego praw bądź dóbr osobistych osób trzecich lub w przypadku także gdy organ władzy publicznej zgłosi się w ramach swoich uprawnień z takim żądaniem do niego.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności związanej z utraceniem bądź usunięciem treści Bloga i tym samym to po stronie Użytkownika istnieje obowiązek archiwizacji treści Bloga.

§ 8 [Obowiązki Użytkowników]
1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych.
2. Użytkownik zobowiązany  jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, a także szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
3. Użytkownicy ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu treści, w szczególności treści umieszczane na Blogu.

§ 9 [Postępowanie reklamacyjne]
1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownicy winni zgłaszać na piśmie pod rygorem ich nieuwzględnienia, osobiście bądź listem poleconym na adres Administratora wskazany w niniejszym regulaminie.
2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, Login w Serwisie, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie.
3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, tj. od dnia dostarczenia zgłoszenia osobiście bądź od dnia otrzymania listu poleconego zawierającego takie zgłoszenie.

§ 10 [Odpowiedzialność Administratora]
1. Administrator nie gwarantuje, a co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność czy rzetelność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań osobom odwiedzających Serwis, w tym Użytkownikom.
2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osób odwiedzających Serwis, w tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez osoby odwiedzające Serwis, w tym Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na podstawie tych informacji decyzji.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam zamieszczanych w Serwisie w ramach świadczenia przez niego Usług reklamowych.
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności  za korzystanie z Serwisu przez osoby odwiedzające go, w tym Użytkowników w sposób sprzeczny z postanowieniem niniejszego Regulaminu.

§ 11 [Ochrona praw własności intelektualnej]
1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904) i jako takie korzysta z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie utwory, znaki towarowe oraz inne elementy, takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia.
3. Utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, są udostępniane w Serwisie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na podstawie stosownych umów, w tym umów licencyjnych.
4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych w ramach Serwisu, a także ich wybór oraz układ są zastrzeżone, a korzystanie z nich nie oznacza nabycia przez osoby odwiedzające Serwis, w tym przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów czy baz danych.
5. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
6. Użytkownicy Serwisu ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu nieuprawnionego udostępnienia w ramach Serwisu utworów, co do których prawa autorskie przysługują podmiotom trzecim, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą.
7.  Użytkownicy udostępniający w ramach Serwisu treści, co do których przysługują im prawa autorskie jako twórcom, udzielają Administratorowi niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści oraz wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez osoby odwiedzające Serwis, w tym pozostałych Użytkowników w zakresie dozwolonego użytku.

§ 12 [Ochrona danych osobowych]
1. W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych osobowych:
- imienia i nazwiska
- miejsca zamieszkania (miejscowość)
- adresu email
2. Administrator jest równocześnie administratorem zbioru danych osobowych.
3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług.
4. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.

§ 13 [Polityka prywatności]
1. Administrator umożliwia Użytkownikom prawo wyboru informacji, jakie są przez nich udostępniane w ramach Serwisu, w szczególności w treści Profilu.
2. W ramach świadczenia Usług Administrator bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
3. Administrator oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Serwisu.
4. Administrator oświadcza, że gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
- wymagają tego przepisy prawa;
- w celu świadczenia Usługi uzyska zgodę Użytkownika;
5. Administrator zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację osób odwiedzających Serwis (w tym Użytkowników) w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym Administratora.

§ 14 [Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Społecznościowych]
1. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie Usług społecznościowych poprzez zlikwidowanie swojego Profilu.
2. Administrator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usług społecznościowych poprzez zlikwidowanie profilu Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie Usług społecznościowych zostaje rozwiązana z chwilą likwidacji Serwisu.

§ 15 [Postanowienia końcowe]
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika, jeśli w terminie 14. dni od jego ogłoszenia nie zlikwiduje swojego Profilu.
3. Użytkownik jest powiadamiany drogą elektroniczną na adres email wskazany podczas rejestracji o każdej zmianie Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2010 r.


Oświadczam, że zapoznałam/em się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania, oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach.

Zaznacz, akceptując regulamin serwisu